Adatvédelmi nyilatkozat1.      A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

 

A jelen Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi tájékoztató) célja, hogy a https://boragovendeghaz.hu   (a továbbiakban: „Weboldal”) honlapot használó természetes személyek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatást nyújtson.

 

AZ Adatkezelő felelősséget vállal a megadott adatokért, ideértve a weboldalon, e-mailen, telefonon vagy személyesen megadott adatokat is.

 

2.      AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

 

Markos Ágnes egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő)

 

Székhely:              4551 Nyíregyháza, Fő u. 29.

Telefonszám:        +36 30 738 6216

E-mail cím:           info@borago.hu

Honlap:                 https://boragovendeghaz.hu 

 

Adatfeldolgozó:

 

Név: Menyhért Gábor EV(webhely szolgltató)

Székhely: 4900 Fehergyarmat, Tancics Mihaly u. 4.

 

3.      FOGALOMMEGHATÁROZÁS

 

·      Érintett vagy Felhasználó vagy Vendég: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

·      Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – így különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

·      Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

·      Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja,

·      Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, így különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

·      Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

·      Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

·      Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

·      Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

·      Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

·      Harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

·      Weboldal: a https://boragovendeghaz.hu  portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő; 

4.      AZ ADATKEZELÉS ELVEI

 

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat kezel, amely elengedhetetlen az adatkezelés céljának megvalósulásához és alkalmas a cél elérésére. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges ideig és mértékben kezelhető.

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az Adatkezelő az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljára tekintettel végzi tevékenységét. Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Azokban az esetekben, amikor az Adatkezelő a szolgáltatott adatokat nem az eredeti célnak megfelelően kivánja felhasználni, erről köteles előzetesen a felhasználót tájékozatatni és a hozzájárulását kérni, illetve lehetőséget kell biztosítania számára, hogy adatainak felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, illetve azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a felhasználói magatartást, amellyel a felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed.

 

 

5.      A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, IDŐTARTAMA, JOGALAPJA

 

A Weboldal használata nincs regisztrációhoz kötve, azonban a foglaláshoz szükséges a személyes adatok megadása. Az adatszolgáltatás kizárólag önkéntes alapon történik.

 

Foglalással kapcsolatos adatkezelés

kezelt adatok köre

adatkezelés célja

adatkezelés időtartama

jogalap

Kapcsolati adatok:

·        vezeték- és keresztnév

·        e-mail cím

·        telefonszám

·        érkezés napja

·        távozás napja

·        lakóhely címe (ország, irányítószám, város, utca, házszám)

·        fizetési mód

·        üzenet a szállásadónak

 

 

·        szolgáltatás biztosítása, foglalás teljesítése

·        a foglalás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése

·        számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége

·        a vendég, mint megrendelő beazonosítása és a vele való kapcsolattartás;

 

Az érintettel fennálló szerződéses jogviszony fennállásának időtartamáig.

A Számv. tv. alapján fennálló megőrzési kötelezettség körében, az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szerződés teljesítésétől (illetve számviteli bizonylat kiállításától számított) 8 év elteltével törli.

·        szolgáltatás biztosítása esetén az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

·        a foglalás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján;

 

·        a vendég beazonosítása és a vele való kapcsolattartás során az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján;

 

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés

kezelt adatok köre

adatkezelés célja

adatkezelés időtartama

jogalap

Kapcsolati adatok:

·        vezeték- és keresztnév

·        e-mail cím

·        telefonszám

 

·        az Adatkezelő hírlevelére feliratkozó személyek részére reklámanyag küldése;

 

·        tájékoztatás nyújtása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások köréről, azok bővüléséről;

Az adatkezelésre a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig (hozzájárulás visszavonása) vagy a cél megszűnéséig, azaz a hírlevél-küldési tevékenység megszüntetéséig kerül sor.

·        Az adatkezelés jogalapja az érintett (hírlevélre feliratkozó személy) előzetes és önkéntes hozzájárulása. Az adatszolgáltatás és a hozzájárulás elmaradása esetében azonban a hírlevél küldésére nincsen lehetőség. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

 

 

 

A Weboldal látogatóinak adatai

 

Az Adatkezelő a Weboldal nyomon követésére analitikai eszközt használ, amely egy adatsorozat segítségével nyomon követi, hogy miként használják a felhasználók az internetes oldalakat. A rendszer az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, amely a Weboldal adott oldalainak látogatottságáról szolgáltat információt. (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.). Ezen információk azonban a felhasználó személyével kapcsolatba nem hozható adatok. E technológiának és a szolgáltatott információknak célja weboldal fejlesztése, valamint a visszatérő látogatók elérhetőségeinek és személyes adatainak tárolása későbbi látogatásokhoz. Az Adatkezelő tehát az analitikai rendszereket nem használja személyes információ gyűjtésére. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a felhasználóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Általában a böngésző eszköztár segítségével lehet beállítani a cookie-kal kapcsolatos preferenciákat.

 6.      AZ ÉRINTETT JOGAI

 

A hozzájárulás visszavonása

Az érintettek az adatkezelés ideje alatt jogosultak a megadott adatkezeléshez való hozzájárulásukat bármikor visszavonni, a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Helyesbítés

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítésén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Törlés és korlátozás

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatóság

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Felhívjuk az érinttetek figyelmét, hogy amennyiben az adatok fogadása a célszemélynél technikailag nem megvalósítható, úgy az adathordozhatósági jog sem gyakorolható.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő által végzett személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

7.      AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

 

Az Adatkezelőnek az érintettekre vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

 

8.      VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

A jelen Adatvédelmi tájékoztató 2023. Június 1 napjától hatályos.

  

''; }